6 října

Platí pro vás zvláštní režim EET a co to vůbec znamená?

Rok se přehoupl do podzimu a pro podnikatele se pomalu vrací otázka zavedení EET. Od vyhlášení nouzového stavu v březnu je povinnost vést elektronickou evidenci tržeb pozastavená, a to až do konce roku. Zároveň zatím platí informace, že od 1. ledna by se všichni podnikatelé měli k centrální evidenci znovu připojit. Aktuálně existují celkem tři režimy, ve kterých lze tuto povinnost splnit. První z nich je běžný režim, ke kterému se podnikatel registruje. Přihlášení k dalším dvěma režimům, zjednodušenému a zvláštnímu, podléhá schválení ze strany finančního úřadu, a to na základě splnění daných podmínek.

Zvláštní režim EET je offline

Hlavním rozdílem mezi zvláštním režimem EET a zbývajícími dvěma spočívá v tom, že v rámci zvláštního režimu evidujete tržby offline v papírové podobě. Tato varianta byla do zákona o evidenci tržeb přidána pro menší podnikatele. Ti si díky ní nemusí pořizovat elektronickou pokladnu a internetové připojení. Místo toho mohou od finančního úřadu převzít blok předtištěných účtenek a svým zákazníkům předávat proti přebírané hotovosti jednu z nich. I v tomto případě samozřejmě platí pro podnikatele povinnost uchovat si kopii každého vydaného nebo stornovaného dokladu o zaplacení a stejnopis předložit i správci daně.

Bloky s účtenkami, které finanční úřad vystavuje, mají předtištěné pouze číslo série a pořadové číslo dokladu. Je na podnikateli, aby doplnil název firmy, IČO, DIČ, datum a čas platby, cenu a druh zboží či služby spolu s doplňujícím popisem. Pokud má podnikatel více provozoven, doplní také označení provozovny, ve které byla tržba zaevidována. Na konci každého kalendářního čtvrtletí je potřeba spočítat vydané doklady (i ty opravné) a tržby (včetně storno plateb), údaje zapsat do formuláře „Oznámení o tržbách“ a doručit příslušnému finančnímu úřadu.

Kdy požádat o zvláštní režim EET?

O zvláštní režim může požádat jak poplatník daně z příjmu fyzických osob, tak poplatník daně z příjmu právnických osob.

Aby právnická osoba mohla získat povolení pro zvláštní režim EET, musí být poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímat za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny.

Fyzické osobě bude žádost o zvláštní režim EET schválena, pokud splní tři podmínky. Zaprvé tato osoba nesmí být plátcem DPH. Zadruhé nesmí mít více než dva zaměstnance. A zatřetí, příjmy za čtyři bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nesmí přesáhnout 600 000 Kč. Stejnou částku nesmí přesáhnout ani předpokládané příjmy ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících.

Uvedené limitní částky se týkají pouze součtu těch plateb, které podléhají EET. To znamená, že mezi ně nepatří například bezhotovostní platby (převod z účtu na účet).

Pokud máte více provozoven, platí pro vás pravidlo o zákazu souběhu a kombinace více režimů ETT. Jinými slovy řečeno, nemůžete žádat o povolení zvláštního režimu EET pro jednu svou provozovnu, pokud v jiné používáte online režim.

Po podání žádosti začíná běžet 30denní lhůta, ve které finanční úřad rozhodne o jejím schválení.

S podáním žádosti o zvláštní režim EET neotálejte

V rámci současného pozastavení EET finanční úřady do 1. října 2020 přerušily také přijímání nových žádostí o schválení zvláštního režimu. Pokud stále vyčkáváte, jestli nepřijde další odklad EET, svou žádost raději připravte a podejte co nejdříve, protože na zmíněných úřadech je s největší pravděpodobností už teď nahromaděná „fronta“ žadatelů a vy do konce roku potřebujete nejen získat schválení, ale i fyzicky převzít svůj blok účtenek.

Informační povinnost a archivace

Nezapomeňte na to, že i pro zvláštní režim platí dvě základní povinnosti. V provozovně musíte mít viditelně umístěné informační oznámení o tom, že v dané provozovně platí EET ve zvláštním režimu, a kupujícímu zákazníkovi musíte vystavit účtenku.

Stejně tak se na zvláštní režim EET vztahuje podmínka archivovat veškeré vystavené doklady (účtenky i storno účtenky). Právě povinná úschova kopií všech účtenek je důvodem k zamyšlení, zda se nepřiklonit k některému z online režimů, ve kterých se o zálohování dat postará software v elektronické pokladně. Elektronická pokladna přitom přináší mnohem více funkcí než jen archivaci účtenek.


Podobné články