5 prosince

Jak se chovat při kontrole EET

Při kontrole zákonů o elektronické evidenci tržeb se kontroloři chovají jako běžní zákazníci. Kontrolu provádí pověření pracovníci Finanční a Celní správy ČR. Kontrolní úřady průběžně provádí monitoring – vyhodnocují tržby na základě dat obdobných provozoven. V případě podezření dochází ke kontrole pomocí kontrolního nákupu. Kontrolor při kontrolním nákupu zjišťuje, zda byla vystavena řádná účtenka obsahující veškeré povinné údaje a zda byla informace o tržbě řádně odeslána správci daně.  

Pracovník provádějící kontrolu se musí před řešením pochybení řádně prokázat služebním průkazem. I kontrolor by se měl řídit zásadami vstřícnosti. Pokud je např. u pokladny frontu zákazníků, měl by  nechat kupující obsloužit. Protokol o místním šetřením kontrolující sepisuje buď přímo s podnikatelem, nebo s účtujícím. Pokud chce účtující, aby byl sepsání protokolu přítomen vedoucí, měl by tomuto požadavku kontrolor vyhovět. Protokol obsahuje: předmět a místo kontroly, čas zahájení a konce jednání, označení správce daně a úřední osoby kontrolu provádějící, údaje o zúčastněných osobách, vylíčení průběhu jednání, označení dokladů a ostatních listin odevzdaných při jednání, poskytnutá poučení a vyjádření poučených osob, návrhy osob, které se úkonu zúčastnily, nebo jejich výhrady směřující proti obsahu protokolu, vyjádření správce daně k uplatněným návrhům nebo výhradám a případná rozhodnutí vyhlášená při jednání. Jestliže kontrolovaný s informacemi v protokolu nesouhlasí, sdělí své námitky kontrolorovi a ten je musí do protokolu zapsat.

Pokud na místě s informacemi v protokolu nesouhlasíte, sdělte kontrolorovi své námitky a on je musí do zápisu uvést. Po podpisu protokolu se proti zápisu již nelze odvolat. Po podpisu je možné podat stížnost na postup kontrolora. Při kontrole si na rozdíl od kontrolora může kontrolovaný provádět zvukový nebo obrazový záznam. Jestliže kontrolní orgán zjistí pochybení, má tři možnosti řešení. Uloží pokutu na místě, přestupek předá do správního řízení a v krajním případě uzavře provozovnu. Jak se při kontrole chovat? Určitě sebejistě a ne podřízeně, v klidu a nespěchat. Kontrolovaný si ke kontrole může přizvat libovolnou třetí osobu – třeba i právníka. Každý si musí uvědomit, že co není zákonem zakázáno, je povoleno.


Podobné články