13 září

5 věcí, které nevíte o #EET a které byste měli vědět

Nedávno zveřejněná metodika přinesla řadu upřesnění k blížící se elektronické evidenci tržeb (EET). Vybrali jsme 5 věcí, o kterých se doposud příliš nemluvilo.

Jde například o to, že finanční úřady vám v rámci EET budou moct poskytnout agregované údaje o vašich tržbách nebo o to, že ještě před zahájením evidence musíte finančním úřadům sdělit podrobnosti o svých provozovnách.

Na účtence mohou být i údaje, kterými splníte mimo EET

Zákon o evidenci tržeb (ZoET) sice stanovuje údaje, které podnikatel musí na účtence uvést, neznamená to však, že na účtence nemohou i údaje další. Jedná se hlavně o věci, které požadují jiné normy. Například § 16 zákona o ochraně spotřebitele stanovuje, že na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Dále živnostenský zákon ukládá podnikateli v ustanovení § 31 odst. 14 povinnost vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby s předepsanými údaji, mj. datem prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druhem zboží nebo poskytnuté služby a cenou tohoto zboží nebo služby. V neposlední řadě se pak jedná o náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Povinnost vydávat příslušný doklad může být splněna najednou, tj. jedním dokladem dojde ke splnění např. 4 povinností uložených různými zákony, vysvětluje se v metodice k EET.

Správce daně má také informační povinnost

Podnikatel má vůči správci daně informační povinnost. Tu má ale stanovou i správce daně vůči podnikateli. Finanční úřad totiž musí dle § 26 ZoET umožnit poplatníkovi nahlédnutí do informací shromažďovaných na technickém zařízení správce daně, tedy údajů, které byly předmětem evidenční povinnosti. V souladu s ustanovením § 26 odst. 1 ZoET bude poskytovat správce daně poplatníkovi uvedené údaje prostřednictvím dálkového přístupu, kterým se rozumí prostředky internetového připojení. Informace poskytované podle tohoto ustanovení budou poplatníkům zpřístupněny v aplikaci EET umožňující u poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb, upřesňuje se v metodice.

Poplatníci tak budou moci ke všem svým údajům, které se týkají evidence tržeb přistupovat z jednoho místa. Podrobné stanovení rozsahu a členění informací bude zveřejněno k 1.11. 2016. Nyní zatím finanční správa jen upřesnila, že poplatník bude mít na portále k dispozici agregované údaje, a to za určité časové období (denní, měsíční, čtvrtletní a roční). Agregované údaje budou členěny dle provozoven nebo DIČ. Dále bude rozlišováno, zda se jedná o tržby, které za sebe zaevidoval sám poplatník nebo tržby evidované na základě pověření dle § 9 odst. 1 ZoET.

Na základě žádosti bude moci poplatník získat i detailní údaje o evidovaných tržbách. Soubor obsahující požadované údaje bude na portále připraven na základě žádosti poplatníka do několika dnů. Detailní údaje si bude moci poplatník stáhnout a dál s nimi pracovat dle svého uvážení, uvádí metodika.

Příjmy od zaměstnanců evidenci nepodléhají

Do evidovaných tržeb se nepočítají příjmy zaměstnavatele vyplývající ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním vztahem.Těmi se rozumí příjmy zaměstnavatele ve formě přijetí úplaty za plnění povahy zaměstnaneckých benefitů poskytovaná zaměstnanci (např. platba zaměstnance za podnikovou rekreaci, je-li činěna v hotovosti nebo jiné podobné formě) nebo za plnění poskytovaná zaměstnanci přímo na pracovišti (např. platba zaměstnance za služby závodního stravování a jiné obdobné služby ve formě prodeje potravin a občerstvení na pracovišti nebo v přímé souvislosti s výkonem práce v pracovní době, jsou-li činěny v hotovosti nebo jiné podobné formě).

Evidovanou tržbou nejsou ani příjmy za prodej vyřazeného majetku zaměstnancům a za prodej zboží zaměstnancům v podnikových prodejnách určených výhradně pro zaměstnance. Vynětí se vztahuje i na přijetí úplaty za plnění povahy zaměstnaneckých benefitů poskytovaná rodinným příslušníkům zaměstnance a za plnění poskytovaná na základě budoucího nebo dřívějšího pracovněprávního vztahu, pokud to upravují vnitřní předpisy zaměstnavatele, doplňuje se v metodice.

Musíte vyplnit detailní údaje o svých provozovnách

Ještě předtím, než podnikatel spustí elektronickou evidenci tržeb, musí finančnímu úřadu prostřednictvím aplikace EET oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Dojde-li ke změně údajů o provozovnách, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká.

Pozor však na to, že pojem „provozovna“ je pro účely zákona o evidenci tržeb chápán funkčně jako místo, kde dochází k určité činnosti a přijímání evidovaných tržeb. Toto vymezení vychází z výkladu občanského zákoníku a nejde o provozovnu ve smyslu živnostenského zákona. Pojem „provozovna“ se tak mimo jiné vztahuje rovněž na mobilní prostory či zařízení (např. pojízdné prodejny, taxislužbu, mobilní stánky…) nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím poplatník nabízí své zboží či služby.

V aplikaci EET budou o provozovnách zadávány poplatníkem tyto údaje:

  • Název provozovny: nepovinný údaj sloužící pro snazší identifikaci provozovny v přehledech poskytovaných poplatníkům v aplikaci EET, příp. další potřeby poplatníka
  • Typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální (výběr z číselníku)
  • Stav: aktivní/přerušená/zrušená
  • Převažující činnost provozovny: výběr z výčtu činností z číselníku
  • Lokalizační údaj podle typu provozovny: stálá: bude uvedena adresa (ulice, č.p/č.o, obec, PSČ), mobilní : registrační značka nebo jiná textová jednoznačná identifikace, virtuální: URL adresa nebo jiný odkaz, který ji jednoznačně určí (např. e-mail, telefon)

Každé provozovně bude po zadání údaje přiděleno systémem finanční správy identifikační číslo (jedinečné číslo v rámci jednoho poplatníka), které je poplatník povinen uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně v položce označení provozovny.
Poskytuje-li poplatník služby u zákazníka (např. malířské služby u zákazníka) a nemá – li provozovnu ve smyslu živnostenského zákona, zaeviduje poplatník v aplikaci EET provozovnu na adrese sídla podnikatele. Pro podnikatele-právnickou i fyzickou osobu je pak definice sídla uvedena v § 429 občanského zákoníku.

Pro účely splnění oznamovací povinnosti podle ZoET naopak nebudou provozovnou ta místa, ve kterých je sice fakticky provozována živnost (naplňuje znaky provozovny podle živnostenského zákona), ale nepřijímá zde platby v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem (např. výrobní hala, sklad – místa, která formálně splňují požadavek zákona, že se jejím prostřednictvím provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, ale vyrobené zboží se v ní neprodává).

Na závazné posouzení mají úřady tři měsíce

Pokud si podnikatel není jistý, zda se jej EET týká či zda může evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, může si nechat udělat od finančního úřadu tzv. závazné posouzení o určení evidované tržby. Podle § 32 odst. 3 ZoET poplatník ve své žádosti uvede své identifikační údaje, popis platby, která má podléhat posouzení a návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. V podané žádosti je nutné, aby poplatník podrobně specifikoval, jaká je jeho činnost, ze které bude plynout posuzovaná platba, aby správce daně mohl na základě informací, které budou uvedeny v žádosti rozhodnout, zda je platba evidovanou tržbou nebo zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu.

Stanovisko správce daně v rozhodnutí o závazném posouzení je pak závazné pro obě strany, tj. jak pro správce daně, tak pro poplatníka. Žádost o závazné posouzení o určení evidované tržby podléhá poplatkové povinnosti ve výši 1000 Kč. Lhůta pro správce daně k vydání rozhodnutí o závazném posouzení na základě žádosti poplatníka je stanovena na 3 měsíce. Pokud si tak například obáváte, že by se vás EET mohla dotknout v první vlně, požádejte pro jistotu o závazné posouzení co nejdříve.

zdroj: podnikatel.cz


Podobné články